SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 30 มกราคม 2567

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 ทศกรีฑา1
09:30
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 ทศกรีฑา1
09:30
Official
กระโดดไกล - ชาย 
 ทศกรีฑา2
10:30
Official
กระโดดสูง - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบแรก
14:20
Official
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบแรก
14:20
Official
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบแรก
14:20
Official
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 4
 รอบแรก
14:20
Official
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 5
 รอบแรก
14:20
Official
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
 ทศกรีฑา3
14:20
Official
ขว้างจักร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบแรก
14:55
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบแรก
14:55
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบแรก
14:55
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบแรก
14:55
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 5
 รอบแรก
14:55
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 6
 รอบแรก
14:55
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 7
 รอบแรก
14:55
Official
กระโดดค้ำ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:55
Official
กระโดดสูง - ชาย 
 ทศกรีฑา4
15:40
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบแรก
15:40
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบแรก
15:40
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบแรก
15:40
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบแรก
16:15
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบแรก
16:15
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบแรก
16:15
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบแรก
16:15
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 5
 รอบแรก
16:15
Official
ขว้างค้อน - ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
Official
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
17.10
Official
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
17.10
Official
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบรองชนะเลิศ
17.10
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
Official
วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
17:50
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
18:40
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
18:40
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 ทศกรีฑา5
19:10
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 ทศกรีฑา5
19:10
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
19:50
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
19:50
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบรองชนะเลิศ
19:50
Official
วิ่ง 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
20:10
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
20:25
Official
รวม กรีฑา  45 รายการ  
 
ครอสเวิร์ด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ชาย   สาย A
 รอบแรก
08:30
Official
คู่ชาย   สาย B
 รอบแรก
08:30
Official
คู่หญิง   สาย A
 รอบแรก
08:30
Official
คู่หญิง   สาย B
 รอบแรก
08:30
Official
คู่ชาย   สาย A
 รอบแรก
09:30
Official
คู่ชาย   สาย B
 รอบแรก
09:30
Official
คู่หญิง   สาย A
 รอบแรก
09:30
Official
คู่หญิง   สาย B
 รอบแรก
09:30
Official
คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
Official
คู่ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
Official
คู่หญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
Official
คู่หญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
Official
คู่ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:15
Official
คู่หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:15
Official
คู่ผสม   สาย A
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   สาย B
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   สาย A
 รอบแรก
16:40
Official
คู่ผสม   สาย B
 รอบแรก
16:40
Official
คู่ผสม   สาย A
 รอบแรก
17:40
Official
คู่ผสม   สาย B
 รอบแรก
17:40
Official
รวม ครอสเวิร์ด  20 รายการ  
 
คอร์ฟบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
09:00
Official
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย C  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
10.30
Official
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย D  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 รอบแรก
12.00
Official
รวม คอร์ฟบอล  3 รายการ  
 
จานร่อน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย QF1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Pre Quarter final
09:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย QF2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Pre Quarter final
10:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย QF3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 Pre Quarter final
10:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย QF1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย QF2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย QF3  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย QF4  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 Class
12:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 Class
13:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 Class
13:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย SF1  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย SF2  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 Class
14:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 Class
15:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 Class
15:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 Class
16:00
Official
อัลทิเมททีมผสม 7 คน   สาย Final  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
รวม จานร่อน  17 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M33  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบสาม
09:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M34  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบสาม
09:00
Official
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
Official
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M35  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสาม
10:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M36  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบสาม
10:00
Official
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบแรก
10:00
Official
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบแรก
10:00
Official
ชายคู่   สาย E  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
11:00
Official
ชายคู่   สาย F  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
11:00
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
11:00
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
11:00
Official
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
12:00
Official
ชายคู่   สาย H  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W33  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W34  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 17
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
13:00
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบแรก
13:00
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
13:00
Official
ชายคู่   สาย C  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
14:00
Official
ชายคู่   สาย D  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
14:00
Official
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14:00
Official
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
14:00
Official
ชายคู่   สาย E  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
15:00
Official
ชายคู่   สาย F  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
15:00
Official
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
15:00
Official
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
15:00
Official
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
16:00
Official
ชายคู่   สาย H  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
16:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M37  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M38  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
Official
รวม เซปักตะกร้อ  32 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 18
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 23
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 25
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 34
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ท่ารำ (Poomsae Freestyle) เดี่ยวชาย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม เทควันโด  43 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
08:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
11:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
11:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
11:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบสอง
11:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบสอง
11:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
11:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
13:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
13:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
13:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
13:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
14:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
14:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
14:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
14:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
14:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 27
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
16:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
16:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 29
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
16:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
16:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 31
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
16:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
17:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
17:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบสอง
17:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
17:00
Official
รวม เทนนิส  35 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบ 16 ทีม
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบ 16 ทีม
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบ 16 ทีม
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบ 16 ทีม
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบ 16 ทีม
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบ 16 ทีม
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบ 16 ทีม
09:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบ 16 ทีม
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบ 16 ทีม
10:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบ 16 ทีม
10:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบ 16 ทีม
10:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 72
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบ 16 ทีม
10:30
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 75
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 76
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 77
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 78
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 79
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 80
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 81
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 82
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 83
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 84
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  24 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมผสม 
 รอบคัดเลือก 8
08:30
Official
ทีมผสม 
 รอบคัดเลือก 9
09:45
Official
ทีมผสม 
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
Official
รวม บริดจ์  3 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
13:30
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบแรก
13:30
Official
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม แบดมินตัน  2 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายเดี่ยว   สาย 1
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสาม
08:00
Official
ชายเดี่ยว   สาย 2
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบสาม
08:00
Official
ชายเดี่ยว   สาย 3
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
08:00
Official
ชายเดี่ยว   สาย 4
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสาม
08:00
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบสาม
08:00
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
 รอบสาม
08:00
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบสาม
08:00
Official
หญิงเดี่ยว   สาย 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสาม
08:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 8 ทีม
11:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 8 ทีม
11:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 8 ทีม
11:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 8 ทีม
11:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 8 ทีม
11:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8 ทีม
11:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
 8 ทีม
11:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 8 ทีม
11:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
13:05
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:05
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบรองชนะเลิศ
13:05
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13:05
Official
ชายเดี่ยว 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
หญิงเดี่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม เปตอง  22 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 รอบแรก
08:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
09:30
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
18:30
Official
รวม ฟุตซอล  8 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
14:30
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 รอบแรก
14:30
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบสอง
12:05
Official
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบแรก
12:05
Official
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
12:05
Official
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 รอบแรก
12:05
Official
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
12:05
Official
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
12:05
Official
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
12:05
Official
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบสอง
12:05
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
12:05
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
12:05
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบแรก
12:05
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  วิทยาลัยทองสุข
 รอบแรก
12:05
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 รอบแรก
12:05
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
12:05
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
12:05
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบสอง
12:05
Official
เวลเตอร์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก.   คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 รอบสอง
12:05
Official
เวลเตอร์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก.   คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
12:05
Official
เวลเตอร์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก.   คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
12:05
Official
เวลเตอร์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก.   คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
12:05
Official
เวลเตอร์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก.   คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
12:05
Official
เวลเตอร์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก.   คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
12:05
Official
เวลเตอร์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก.   คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
12:05
Official
เวลเตอร์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก.   คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบสอง
12:05
Official
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 217
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 รอบสอง
12:05
Official
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 218
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 219
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
12:05
Official
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 220
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
12:05
Official
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 221
วิทยาลัยทองสุข  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
12:05
Official
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 222
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 223
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 224
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบสอง
12:05
Official
รวม มวยสากลสมัครเล่น  32 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Air Pistol Men ปืนสั้นอัดลม บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก 1
09:00
Official
Air Pistol Men ปืนสั้นอัดลม บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก 2
11:00
Official
Air Pistol Men ปืนสั้นอัดลม บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก 3
13:00
Official
Air Pistol Men ปืนสั้นอัดลม บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
Official
Air Pistol Men ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
Official
รวม ยิงปืน  5 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย A  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย A  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย B  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย B  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย A  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย B  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   สาย A  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   สาย A  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   สาย A  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   สาย B  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   สาย B  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   สาย A  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   สาย B  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.   สาย A  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.   สาย A  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.   สาย B  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.   สาย B  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.   สาย A  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.   สาย B  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป   สาย A  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป   สาย A  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป   สาย B  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป   สาย B  คู่ที่ 30
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป   สาย A  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป   สาย A  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป   สาย B  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป   สาย B  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป   สาย A  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป   สาย B  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบ RE
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบ RE
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบ RE
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบ RE
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบ RE
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.   คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบ RE
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป   คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบ RE
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป   คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบ RE
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.   คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.   คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป   คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป   คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.   สาย B  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.   สาย A  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.   สาย B  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.   สาย A  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
Official
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.   สาย B  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแรก
09:00
Official
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.   สาย A  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
09:00
Official
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.   สาย A  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
09:00
Official
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.   สาย B  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบสอง
09:00
Official
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.   สาย B  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบสอง
09:00
Official
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.   สาย A  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.   สาย B  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 70 กก. (น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก.)   สาย A  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 70 กก. (น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก.)   สาย A  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 70 กก. (น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก.)   สาย B  คู่ที่ 22
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 70 กก. (น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก.)   สาย B  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 70 กก. (น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก.)   สาย A  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 70 กก. (น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก.)   สาย B  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   สาย A  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   สาย B  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   สาย A  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบสอง
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   สาย A  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   สาย B  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบสอง
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   สาย B  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบสอง
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   สาย A  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   สาย B  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบ RE
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบ RE
09:00
Official
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบ RE
09:00
Official
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 รอบ RE
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 70 กก. (น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก.)   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบ RE
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 70 กก. (น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก.)   คู่ที่ 39
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รอบ RE
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบ RE
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบ RE
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 70 กก. (น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก.)   คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 70 กก. (น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก.)   คู่ที่ 47
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบชิงที่ 3
09:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.   คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป   คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 50
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
จับล็อค บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 70 กก. (น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก.)   คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
รวม ยูยิตสู  109 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
08:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
08:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
08:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
09:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
09:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 รอบแรก
10:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
10:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบแรก
10:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
11:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
11:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบแรก
11:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
12:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
12:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
12:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
13:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
13:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
14:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
14:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
14:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
15:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
15:20
Official
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
15:40
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
16:00
Official
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 26
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
16:20
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  26 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
Official
เรือยาว 5 ฝีพายชาย 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:35
Official
กรรเชียง หญิง 1 คน พายคู่ ระยะทาง 500 ม. ทั่วไป 
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
Official
เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 500 เมตร ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
Official
เรือยาวสากลแบบผสม 10 ฝีพาย ระยะทาง 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:55
Official
เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 500 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
Official
กรรเชียง ชาย 1 คน พายคู่ ระยะทาง 500 ม. ทั่วไป 
รอบชิงชนะเลิศ
10:05
Official
กรรเชียง หญิง 2 คน พายคู่ ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป 
รอบชิงชนะเลิศ
10:10
Official
เรือยาว 5 ฝีพายหญิง 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
Official
เรือยาว 10 ฝีพาย 500 เมตร ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
Official
เรือกระดานยืนพาย 1 คน ระยะทาง 2,000 เมตร ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
Official
รวม เรือพาย  12 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบแรก
08:00
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแรก
09:30
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  วิทยาลัยนครราชสีมา